متخصصان بزرگسال

مرکز روانشناسی هیلان

دکتر طیبه شاهمرادی
دکتر طیبه شاهمرادیرواندرمانگر بزرگسال
دکتر پانته‌آ موسوی
دکتر پانته‌آ موسویرواندرمانگر بزرگسال
دکتر حسین نادعلی
دکتر حسین نادعلیرواندرمانگر بزرگسال
آقای محسن اکبریان
آقای محسن اکبریانرواندرمانگر بزرگسال
خانم مهسا حائری
خانم مهسا حائریرواندرمانگر بزرگسال
دکتر سعید قنبری
دکتر سعید قنبریرواندرمانگر بزرگسال
دکتر مهسا نقاش تبریزی
دکتر مهسا نقاش تبریزیرواندرمانگر بزرگسال
آقای علی باقرزنجانی
آقای علی باقرزنجانیرواندرمانگر بزرگسال
دکتر مریم محمدی
دکتر مریم محمدیرواندرمانگر بزرگسال
خانم مهدیه قربانی
خانم مهدیه قربانیرواندرمانگر بزرگسال
دکتر ابراهیم حبیبی
دکتر ابراهیم حبیبیرواندرمانگر بزرگسال
دکتر مریم السادات حسینی
دکتر مریم السادات حسینیرواندرمانگر بزرگسال
دکتر مهین باجلان
دکتر مهین باجلانرواندرمانگر بزرگسال
خانم منصوره اسدی
خانم منصوره اسدیرواندرمانگر بزرگسال